Miljø, sosiale forhold og selskapstyring (ESG)

Nedenfor er en oversikt over Direct Healthcare Groups samsvar med kriteriene for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring ved hjelp av Global Guidance Standard on Social Responsibility (ISO 26000). Retningslinjer og dokumenterte prosedyrer i forbindelse med ESG/CSR opprettholdes i selskapets virksomhetsstyringssystem.

Miljø

 • Vi ivaretar et virksomhetsstyringssystem som er sertifisert til miljøstandarden BS EN ISO 14001
 • Vi har en dokumentert prosedyre for forbruk av ressurser som inkluderer overvåking av vannmengder, elektrisitet, gass og drivstoff som brukes
 • Vi har en dokumentert prosedyre for avfallshåndtering, som også dekker forurensning (land og vann). Vi produserer ikke produkter som vil føre til atmosfærisk forurensning (utslipp).
 • Vi har også en dokumentert prosedyre som sikrer at vi overholder gjeldende miljølovgivning, inkludert vedlikehold av et juridisk register som gjennomgås hvert halvår.

Sosiale forhold

 • Alle leverandører blir bedt om å fylle ut et spørreskjema for leverandørevaluering som inkluderer CSR, helse-, miljø- og sikkerhetskrav.
 • Vi gir støtte til to lokale rugbyklubber og donerer også til den veldedige organisasjonen Woundcare4Heroes.
 • Vi utfører systematisk arbeidsmiljøarbeid for å ivareta helsen og livskvaliteten til alle ansatte, besøkende og entreprenører.
 • Alle forretningskritiske avgjørelser tas i dialog med selskapets interessenter.

Selskapsstyring

 • Alle selskapets regnskapsprosedyrer er i tråd med IFRS.
 • Vi forplikter oss til å gjennomføre forretningene våre på en etisk og lovmessig måte og å arbeide i henhold til selskapets etiske retningslinjer. Dette formidles til alle nye ansatte ved oppstart, og informasjonen er tilgjengelig for interne/eksterne interessenter via selskapets nettsted.
 • Retningslinjene for etikk og samsvar er basert på Eucomed-koden for etisk forretningspraksis. Den finner du på selskapets nettsider. Vi har også en telefontjeneste for etiske problemstillinger dersom eventuelle interne/eksterne interessenter har spørsmål om noen av emnene knyttet til selskapssamsvar.