Miljö, socialt ansvar och styrning (ESG)

Nedan beskrivs Direct Healthcare Groups efterlevnad av kriterierna för miljö, socialt ansvar och styrning enligt den globala vägledande standarden om socialt ansvarstagande (ISO 26000). Policyer och dokumenterade rutiner i relation till ESG/socialt ansvar upprätthålls i företagets företagsledningssystem.

Miljö

 • Vårt företagsledningssystem är certifierat enligt miljöstandarden BS EN ISO 14001
 • Vi har ett dokumenterat förfarande för förbrukning av resurser som omfattar övervakning av de mängder vatten, elektricitet, gas och fordonsbränsle som används.
 • Vi har en dokumenterad procedur för avfallshantering som även omfattar föroreningar (mark och vatten). Vi tillverkar inga produkter som skulle kunna leda till luftföroreningar (utsläpp).
 • Vi har även ett dokumenterat förfarande som säkerställer att vi följer tillämplig miljölagstiftning, inklusive upprätthållande av ett juridiskt register som granskas vartannat år.

Socialt ansvar

 • Alla leverantörer uppmanas att fylla i ett frågeformulär för leverantörsutvärdering som omfattar krav på socialt ansvar, miljö, hälsa och säkerhet.
 • Vi ger stöd till två lokala rugbyklubbar och donerar även till välgörenhetsorganisationen Woundcare4Heroes.
 • Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa hälsa och välbefinnande för alla anställda, besökare och entreprenörer.
 • Alla affärskritiska beslut fattas i samverkan med företagets intressenter.

Styrning

 • Alla företagets redovisningsförfaranden är i linje med IFRS.
 • Vi strävar efter att utföra vår verksamhet på ett etiskt och lagenligt sätt, som följer företagets uppförandekod. Detta meddelas till alla nya medarbetare vid introduktionen och är tillgängligt för interna/externa intressenter via vår företagswebbplats.
 • Våra riktlinjer för etik och efterlevnad baseras på Eucomeds regler för god affärssed och etik som finns på vår företagswebbplats. Vi har även en etisk jourtelefon om interna/externa intressenter har några frågor om de ämnen som rör vår företagsefterlevnad.