Algemene leveringsvoorwaarden

Download een exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaarden van FMed: Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door FMed, Federatie van Medische Technologiebedrijven, ten behoeve van haar leden. De Algemene Leveringsvoorwaarden hebben betrekking op de levering van goederen, het gebruik van standaardprogrammatuur en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Niets uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij  elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FMed